Nyereményjáték-szabályzatok

Az „Egy neked, egy neki” nyereményjáték szabályzata (2021.09.27.)

 1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Virgin Oil Press Kft. (adószám: 14895256-2-43) 1224 Budapest, Szakiskola u. 33-43. szám alatti társaság (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott GRAPOPILA ANIMEAL facebook oldalon futó üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 1. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2021.09.27-től 2021.10.04-ig.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyeremények egyikére, a GRAPOILA ANIMEAL Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

A 3 db nyeremény kisorsolása azon pályázók között történik, akik kommentben megírják a posztban feltett kérdésre a választ.

Sorsolás online sorsolóprogrammal, 2021.10.05-én, játékosonként kizárólag egy komment figyelembevételével.

A kommentek beérkezésének határideje 2021.10.04. éjfél.

 1. Kik vehetnek részt a játékban?
 • Aki a GRAPOILA ANIMEAL Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint jár el és magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Szervező és munkatársai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. Nyeremények

1 db Grapoila tökmagolaj (250 ml) + 1 db Grapoila Animeal Immune olajkeverék (250 ml)

1 db Grapoila mustármagolaj (250 ml) + 1 db Grapoila Animeal Immune olajkeverék (250 ml)

1 db Grapoila lenmagolaj (250 ml) + 1 db Grapoila Animeal Immune olajkeverék (250 ml)

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertesek nevét a Grapoila Animeal Facebook oldalon tesszük közzé.

Amennyiben a kihirdetett nyertes bármilyen okból elveszíti jogosultságát a nyereményére, vagy a kiértesítését követő egy héten belül nem jelentkezik, a Szervező fenntartja pótnyertes választásának a jogát.

 1. Nyertesek értesítése

Az aktuális nyertes(eke)t kommentjük alatt értesítjük, és kérjük, hogy az info@grapoila.hu e-mail címen vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy egyeztessük a nyeremény díjmentes kiküldésének a részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.
 1. Nyeremények kézbesítése

A nyereményeket díjmentesen kézbesítjük a nyertesek részére, GLS futárszolgálattal.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Mások tulajdonát képező, illetve jogdíjas fotó pályázatként történő beküldése esetén a Szervező kizárja felelősségét, ebben az esetben minden felelősség, kártérítési kötelezettség kizárólag a Játékost terheli.

 1. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a futárszolgálatnak adja át, a nyeremény kézbesítése céljából.

A játékos adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatai kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra, illetve a nyeremény kézbesítésére használja. Az adatkezelési cél megszűnésével, de legkésőbb a Játékot követő 30 nappal az adatok törlésre kerülnek.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám) a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje,
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja. A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra és a nyeremény kézbesítésére használja.
 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá és azzal összefüggésbe nem hozható. A promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Facebook.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.