Játékszabályzat

Nyerj páros belépőt a MENTES FESZT fesztiválra! - nyereményjáték szabályzata (2024.02.12.)

 1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Virgin Oil Press Kft. (adószám: 14895256-4-43) 1224 Budapest, Szakiskola u. 33-43. szám alatti társaság (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott, Facebook és Instagram oldalán (https://www.facebook.com/coldpressedoils/; https://www.instagram.com/grapoila/) futó üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel. 

 1. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2024.02.12-től 2024.02.14-én, éjfélig.

Sorsolás és eredményhirdetés: 2024.02.15-én.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a GRAPOILA Facebook és Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia, azaz az eredeti Facebook és Instagram-poszt alatti kommentben kell jeleznie részvételi szándékát a kérdésre való válaszolással.

 1. Kik vehetnek részt a játékban?
 • Aki a Grapoila Facebook és Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint jár el és magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Szervező és munkatársai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 1. Nyeremények

3 db páros belépőjegy a Mentes Feszt fesztiválra, mely 2024. február 17-én kerül megrendezésre a ELTE Gömb Aulában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A)

A nyeremény aznapra érvényes.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes bármilyen okból elveszíti jogosultságát a nyereményére vagy a kiértesítését követő egy napon belül nem jelentkezik, a Szervező fenntartja pótnyertes sorsolásának a jogát.

 1. Nyertesek értesítése

Az aktuális nyertes(eke)t kommentjük alatt, illetve privát üzenetben értesítjük.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti. 
 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvétele online, QR-kód átküldésével történik.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a nyeremény átadásának lebonyolítására használja.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A Játék nem áll kapcsolatban a Meta-val, azt a Meta (Facebook, Instagram) semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Meta-t a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség nem terheli. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. 

The Giveaway is not associated with Meta, and Meta (Facebook, Instagram) does not sponsor, endorse, or organize it in any way. Therefore, Meta is not liable for any responsibilities arising from or related to the Giveaway. The Organizer is solely responsible for the content of the Giveaway.

 

sixpayment